streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

نویسنده: ما - شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٤

streetspirit(روح خیابان) نام ترانه ای از گروه ریدیوهد است؛ متن انگلیسی آن را در زیر می آید و ترجمه ی فارسی آن را هم زمانی خواهید خواند که سرعت تایپ فارسی من از وضعیت دل بهم زن فعلی خارج شده باشد!

           

     RADIOHEAD


STREETSPIRIT/FADEOUT

Rows of houses all bearing down on me

I can feel their blue hands touching me

All these things'll fall into position

All these things we’ll one day swallow whole

And fade out again and fade out again

 

This machine will not communicate

These thoughts and the strain I am under

Be a world child, form a circle

Before we all go under

And fade out again and fade out again

 

Cracked eggs, dead birds

Scream as they fight for life

I can feel death, can see its beady eyes

All these things'll fall into position

All these things we’ll one day swallow whole

And fade out again and fade out again

 

Immerse your soul in love

Immerse your soul in love

 

تام یورک که این ترانه را سروده است میگوید:street spirit درباره ی نگریستن به چشم شیطان است.و دانستن آنکه ،هر کاری بکنی ، آخرین خنده از آن اوست .

نویسنده: ما - جمعه ٧ امرداد ۱۳۸٤

نوشتن از عجزوناتوانی که همة وجودم را فرا گرفته است وهر راهی را به تخیل می بندد شاید تنها چیزی است که(با غلظتی از خودفریبی) می تواند حکایت من باشد .

به کسی می مانم که ویرانه هایی را در جستجوی ردی از زندگی می کاود و هر جا که تابش نوری از لابلای ویرانه ها امیدی را در او بر می انگیزد، فقط با خنده های طلسم شدة دندان هایی روبرو می شودکه مدتهاست به مرگ خو گرفته اند.

در هر سطری که می خواهم بنویسم فقط با تحرک واژگان برای یادآوری نانوشته ها روبرو می شوم ونوشتن هر ایده همانا نانوشتن دیگری است .واینگونه عنانی که از ابتدا هم در اختیار نبود از کف من می رود.

چند سطری که نوشته ام بیش از همه شکست را القا می کند؛ اما من پشیمان نیستم!

والتر بنیامین می گوید: :”هر صدا به طرزی بی بدیل اصیل و حقیقت گو است،اما همه شان با هم ما را مانند پیام هایی که از غیب می رسند گیج ومنگ می کنند’’

شاید آنچه که خواندید (و نخواندید یا نوشته نشد!) همان گیجی ناشی از کثرت صداهایی باشد که ذهن را ویرانه ای ساخته اند !

ـ با توهم وتردید ـ