streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

نویسنده: ما - شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠

سوی ماه: تاریکی ست نه

بر تو با تابانی ت

راز می تند؟ ...

(ابری که می گذرد یاد را می پراکند)

: شهرزاد و قصه را از سراپرده ی سرد گریز داده ای ...

(سرانگشت از لمس سکه ای قلب سیاه می شود)

: نمی ترسی ای دور؟

با توام با رگ های مرمرت

تلخ نمی گریی؟