streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

نویسنده: ما - شنبه ٧ دی ۱۳٩٢

نیایشی

به قدر بدرود

نثار تو

که دریغ را از من گرفتی

 

بر شب یخین تور

ستارگان همه دور

بر چلیپا

پرده ای در رقص

 

چه کابوسی از هراس

بر خواب عشق ات گذشت

بانوی هفت اندوه

که پرنده با بال باز جان سپرد

 

که آموختی ام

ضرباهنگ را

شکستن، ایستادن، دویدن

پرواز را