streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

میان دو نقطه
نویسنده : ما - ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٧
 

سطر و هاله ای که درید

با چشم دیده نبود.

 

بوی خوب و بی حال اش ترس نمی آورد

درگیری را به سمت تو می کشاند.

 

و رها می کرد.

 

می دانم که کوتاه ترین شده ام.