streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

جورجو آگامبن:
نویسنده : ما - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
 

"... هنگامی که زندگی تان را به یک اثر هنری بدل می کنید کننده دیگر شما نیستید. ... در این مقطع زندگی تان و خودتان را به مثابه "اندیشیده" هایی در می یابید اما دیگر فاعل و پدیدآورنده ای در کار نیست. برآوردن زندگی از این سان با آن که فوکو به se deprendre de soi {"از دست نهادن نفس"} تعبیر می کرد مصادف شده است، و این همان اندیشه ی نیچه است در باب "اثر هنری بدون مؤلف"."