streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

خوب
نویسنده : ما - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦
 

سکه های بی شماری که پس می داد،‌ آرزوی روزهای خوب بود، برایش، و این بار شاگردی که آورده بود، سکه ها را نمی شناخت.

آن مرد همیشه یادش می رفت که آن شاگرد هم آدم است و روزهای خوب را تقریباً عامدانه کج و کوله می کرد.

شاگرد می آمد و می رفت و اشتباهاً آدم ها را در جهتی که می رفت برمی گرداند تا دوباره بروند.

صاحب آن جا دیگر کنار آمده بود و روزهای خوب با شاگردش راه می رفت ...