streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

Divine Expression
نویسنده : ما - ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ دی ۱۳۸٦
 

"... هنر تنها به همان نسبت تقلید محسوب می شود که هرچه نزدیک تر به بیان عینی باشد و در فاصله ای هرچه دورتر از روان شناسی.

شاید در دورانی دور این کیفیت بیانی موجود در جهان عینی عموماً و عمدتاً از طریق دستگاه حسی بدن انسان دریافت می شده است. حالا دیگر چنین چیزی صحت ندارد. حالا بیان تنها به واسطه ی هنر به حیات خود ادامه می دهد. از طریق بیان، هنر لحظه ی "بودن برای چیز دیگر" را که همیشه به درکام فروکشیدن تهدیدش می کند به تعویق می اندازد و به این ترتیب قادر می شود که در خود سخن بگوید. این همان تحقق یافتن از راه بازنمودن است. بیان در هنر حکم برابرنهاد "بیان کردن چیزها" را دارد. بازنمایی آرمان هنر است و نه روشی عملی یا رویکرد ذهن گرایانه ای با هدف دست رسی به ارزش های بیانی. ادای سهم هنرمند به بیان عبارت است از توانایی او در تقلیدکردن، کنشی که در وی به رهاشدن آن چه بیان می شود می انجامد."

نظریه ی زیباشناسی، ت.و. آدورنو