streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

واژگونگی
نویسنده : ما - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
 

کنار شقیقه هایش تاری سبز می رویید

که از من گذشت

و تو با چشمان خوبت خواهی دید:

که حباب می ترکید

که رنگ دانه می پاشید

که از همه چیز ِ جنگلمان 

پر از برزخی نشدیم.