streetspirit

There's Always a Siren Singing You to Shipwreck

فرشته ها
نویسنده : ما - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
 

در خانه همه چیز را فقط می نویسد. خانه خانه ی آدم هایی است که از بچگی  نمی توانند صاف بنشینند و جلوی همدیگر روی فرش دراز می کشند و تلویزیون نگاه می کنند. پدرانشان اگر حوصله داشته باشند میان تن و بدن هایی که روی فرش غلت می زنند جای خودشان را صاف نگه می دارند و اگر خراب باشند، رنگشان پریده و زودتر از همه همانجا می خوابند. مادرها مدام جا عوض می کنند تا بدن سنگینشان جای بچه ها را تنگ نکند و بچه ها در این خانه ها مدام از نگاه ها می گریزند و به بهانه های مختلف به اتاقی آشپزخانه ای جایی رفته و برمی گردند و این بار با بی میلی روی مبل می نشینند تا سریالی گریه دار را نگاه کنند.