They, the people

تئودور آدورنو - اخلاق صغیر

7

They, the people. این وضعیت که روشنفکران اغلب با دیگرانی از جنس خود دمخورند نباید آنها را به این تفکر غلط رهنمون شود که از بقیه ابناء بشر بدترند. چراکه مواجهه ی روشنفکر با روشنفکر اغلب در شرم آورترین و حقارت بارترین موقعیت ها صورت می گیرد، موقعیت هایی که  طرفین را به صورت التماس کنندگانی درحال رقابت درمی آورد و لاجرم عموماً بدترین سویه هاشان را به جلوه می گذارد. سایرین، به ویژه مردمان ساده، که روشنفکران ستایشگر فضایل شان هستند، معمولاً آنها را در قامت کسی می بینند که سعی دارد چیزی را به آنها بفروشد بی آن که نگران باشد که خریدار می تواند به حریم اش دست اندازی کند. برای تعمیرکار خودرو یا دخترک مشروب فروش کار آسانی است که از گستاخی بری باشد: رفتار دوستانه به هر حال از بالا بر او تحمیل شده است. از طرف دیگر اگر بی سوادی به سراغ روشنفکر بیاید تا برایش نامه بنویسد محتمل است که درواقع روشنفکر بر او تأثیر خوبی بگذارد. اما لحظه ای که مردمان ساده مجبور می شوند برای سهم شان از محصول اجتماعی دادوبیداد راه بیاندازند از هرچیزی که در قاموس ادبا و هنرمندان تاکنون از رشک و نفرت به تصویر درآمده است فراتر می روند. تجلیل the splendid Underdogs به تکریم سیستم پر زرق و برقی که آنان را به این روز انداخته است منجر می شود. احساس گناه قابل فهم کسانی که از کار فیزیکی معاف شده اند نباید به عذری برای توجیه بلاهت روستایی بدل شود (عبارت مشهوری که مارکس برای شرح رکود زندگی دهقانی به کار برده است). روشنفکرانی که که منحصراً در باره ی روشنفکران می نویسند و آنها را به نام آنچه اصالت دارد بدنام می کنند فقط رشته ی دروغ را محکم تر می کنند. بخش بزرگی از رویه ی متداول ضدیت با روشنفکری و عقلانیت که شخصی مانند هاکسلی هم به آن دچار است از این واقعیت نشأت می گیرد که نویسندگان درباره مکانیزم رقابت غرولند می کنند بدون آنکه خودشان بتوانند از درون این سازوکار ببینند و دست آن را بخوانند و به همین دلیل هم قربانی اش می شوند. این نویسندگان در حوزه ای که بیش از هرجای دیگری به ایشان تعلق دارد مانع بروز آگاهی ای می شوند که می گوید tat twam asi (نقل قولی از اوپانیشادها به معنی "مقصود خود تویی"). به همین خاطر است که در گام بعدی به سوی معابد هندو هجوم می برند.

/ 0 نظر / 18 بازدید