سرخ

سرم را بیاویز

تا یکی در میان زیرش بگیرند.

ماه مرا پس که می دهی

بی فراموشی طاقت می آورم؟

شرم

تکیه گاه بی بلندای من

و صورت ها ماه ها

/ 0 نظر / 2 بازدید