میان دو نقطه

سطر و هاله ای که درید

با چشم دیده نبود.

 

بوی خوب و بی حال اش ترس نمی آورد

درگیری را به سمت تو می کشاند.

 

و رها می کرد.

 

می دانم که کوتاه ترین شده ام.

/ 0 نظر / 5 بازدید