تامس پین (1809 - 1737)

معجون غریبی از زورگویی و بزدلی است که به چنین حذفی پا داده است و ادامه اش می دهد. آن چه در ابتدا جسارت انجام کار نادرست بود در ادامه به مکر بزدلانه و بعد به ترس تبدیل شد. ... نمایندگان در حال حاضر گویا می ترسند کار درست - یا کسری از آن - را انجام دهند مبادا ملت به درک تمام نادرستیی که در حق اش روا داشته اند نائل آید.

/ 0 نظر / 20 بازدید