تو

خونبار نماز شبی می گزاری

که هرگز حلول نخواهد کرد

عشق

پاکدامن نیست

عشق

در واژه پدیدار نیست.

می رسی خوشه ها را می رسانی

پاکدامنانه بردبار قطره می شوی

خرد

خردتر بردبارتر

عشق

در هسته ی خود می سوزد.

نماز شب سیاهی به جا می آوری

آلوده سوخته در دامنی می آویزی

شبی

بر تو سیه کار تنیده

در تو

شبی خاموش دیوانه وار.

از تار خونی آویخته تماشات خواهی کرد

حلول واژه در تو قطره قطره را

همیشه

خاموش خواهی تنید

بافه را

بی تو هرگز خوشه ای پدیدار نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید